Panorama

บรรยากาศที่กว้างใหญ่
ประกอบไปด้วยความรู้สึกที่กว้างไกล (Panorama)

ขอบคุณทุกคู่ที่ปล่อยวาง….

ปล่อยวางทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่าง ทิ้งทุกเรื่องราวภายนอก
กลับมาอยู่กับปัจจุบัน และ คนที่อยู่ตรงหน้า

ปล่อยวาง
เพื่อให้ภาพนั้นได้บรรจุความสุข
เพื่อเป็นของขวัญที่วิเศษให้แก่กันและกัน

www.facebook.com/PhotoDiff

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>