Feel more

การถ่ายภาพ
สำคัญเมื่อเราใช้ความคิดน้อยลง
ใช้ความรู้สึกมากขึ้น
ภาษากายจะถ่ายทอดเรื่องราวได้ด้วยตัวเอง

บ่าวสาวจะขอบคุณกัน
ที่ต่างคนต่างเติมเต็มคุณค่าของกันและกัน

ต่างคนต่างไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร
เพราะทั้งคู่ต่างก็หลงรัก ในสิ่งที่เป็นตัวของคุณเอง

www.facebook.com/PhotoDiff

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>