Body Language

ภาษากาย (Body Language) จะทำหน้าที่แทนเรา
บอกกับคนใกล้ชิดเรา โดยที่เราไม่ต้องใช้คำพูด

เมื่อใดที่เราก้าวข้ามข้อจำกัดของการไม่ใช้คำพูด
ให้เป็นการแสดงออกด้วยภาษากาย
ชีวิตคู่จะเติมเต็มไปด้วย…
ความรัก ความเข้าใจ การให้เกียรติ และการให้อภัย

การสื่อสารที่อบอุ่นในครอบครัว
ล้วนมาจากภาษากายที่อบอุ่นเช่นเดียวกัน

ความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล
อยู่ที่ตัวเรา และ รอบๆตัวเรานี่เอง

www.facebook.com/PhotoDiff

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>