Together

การแต่งงานไม่ใช่จุดหมาย แต่คือจุดเริ่มต้น ของชีวิตคู่

มีสุภาษิตจีนบทนึง ที่ผมจำได้
“ภรรยาร่วมทุกข์ อย่าได้ทิ้งขว้าง
เพื่อนในยามยาก อย่าได้ลืมเลือน”

เพราะในชีวิตนี้ มีเรื่องให้เราได้พิสูจน์จิตใจของเราเองอยู่เสมอ
ให้เราได้ถนอมนำ้ใจ ให้กำลังใจกัน เหมือนวันแรกที่เราได้รู้จัก

ขอขอบคุณความยากลำบาก อุปสรรค และความล้มเหลวทั้งหมดในโลกนี้
ที่ทำให้เราทั้งสองได้ก้าวผ่านอย่างสง่าผ่าเผย เห็นคุณค่าในความเป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดคับ ^ ^
(Together)

www.facebook.com/PhotoDiff

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>