Impermanent

ชีวิตก็แค่นี้…
ตะวันขึ้นก็มีตะวันตก
พอตกเดี๋ยวก็ขึ้น
ทุกอย่างพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอด
แค่เราทำใจพร้อมรับ ความเปลี่ยนแปลง ว่ามันเกิดได้ตลอดเวลา
เวลาเสียอะไรไปจะได้ไม่ทุกข์
และเวลาได้อะไรมาก็จะได้ไม่หลงมัวเมา

เพราะทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง (Impermanent)

คนที่มีความสุข คือ มองเห็นความสวยงามของส่ิงที่อยู่ตรงหน้า และ มีความสุขอยู่กับปัจจุบัน ^ ^

www.facebook.com/PhotoDiff

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>